آخرین اطلاعیه ها
خانه / بخشنامه ها / اعمال جرائم قانون بند ب ماده ۱۰۱ در خصوص واحد های صنفی فاقد پروانه کسب
چاپ این مطلب چاپ این مطلب

اعمال جرائم قانون بند ب ماده ۱۰۱ در خصوص واحد های صنفی فاقد پروانه کسب

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت نیرو
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند «ب» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده۱ـ دراین آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ مراجـع صـدور پروانه کسب: اتـحادیه‌ها و دسـتگاههای مجاز به صدور پروانه کسب.
ب ـ پروانه کسب موقت: مجوزی که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررات این آیین‌نامه توسط مراجع صدور پروانه کسب تنها برای یکبار و به ‌مدت یکسال صادر می‌شود.

ج ـ دستگاههای اعمال‌کننده جرایم: سازمان امور مالیاتی و واحدهای تابعه، شرکتـهای توزیع برق، آب و فاضلاب، گاز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداریها.
ماده ۲ـ به منظـور هماهنگی، هـدایت و نـظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، ستاد ساماندهـی صنوف فاقد پروانه کسـب در مرکز، استان و شهرستان به شـرح زیر تشکیل می‌گردد:
۱ـ ترکیب کار گروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز:
الف ـ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رییس).
ب ـ دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور (دبیر ستاد).
ج ـ نماینده تام‌الاختیار وزارت کشور.
د ـ نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
هـ ـ نماینده تام‌الاختیار وزارت نیرو.
و ـ نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ز ـ نماینده تام‌الاختیار سازمان امور مالیاتی.
ح ـ مدیریت نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ط ـ رییس شورای اصناف کشور.
۲ـ ترکیب کار گروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در استان:
الف ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رییس).
ب ـ رییس واحد اماکن عمومی ناحیه انتظامی استان.
ج ـ نمایندگان دستگاههای اعمال‌کننده جرائم.
۳ـ ترکیب کار گروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در شهرستان:
الف ـ رییس واحد شهرستانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رییس).
ب ـ رییس واحد اماکن عمومی منطقه انتظامی شهرستان.
ج ـ نمایندگان دستگاههای اعمال‌کننده جرائم.
د ـ رییس مجمع امور صنفی شهرستان.
ماده۳ـ شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ظرف سه ماه از طریق صدا و سیما، روزنامه‌های کثیرالانتـشار، درگاه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجـارت و یا ارسال دعوتنامه نسبت به فراخـوان متحدالشکل واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جهت دریافـت پروانه از مراجع صدور پروانه کسب اقدام نمایند. در این فراخوان باید آخرین مهلـت مراجعه برای دریافت پروانه کسب مورد تأکید قرار گیرد.
ماده۴ـ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاههای ذی‌ربط به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارایه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. مراجع صدور پروانه کسب موظفند درصورت احراز شرایط اخذ پروانه دایم نسبت به صدور پروانه کسب دایم و در غیر اینصورت براساس شرایط مقرر در ماده (۵) این آیین‌نامه، پروانه کسب موقت صادر نمایند.
تبصره ـ درخصوص واحدهای صنفی که تا پایان مهلت تعیین شده در این ماده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند، رعایت ضوابط داخلی اتحادیه‌ها از جمله حدود و سقف مجاز برای هر واحد صنفی الزامی نیست.
ماده۵ ـ شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب موقت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
تبصره ـ درصورت عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دایم، هیچگونه حقوق مکتسبه‌ای برای دارندگان پروانه کسب موقت ایجاد نخواهد شد.
ماده۶ ـ درصـورتیکه واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یادشده در ماده (۴) این آیین‌نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننمـاید و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفی این واحدها به دستگاههای اعمال‌کننده جرایم برای اخذ جرایم مقرر در ماده (۸) این آیین‌نامه می‌باشند.
ماده۷ـ اتحادیه‌های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاههای اعمال‌کننده جرایم و کارگروههای ساماندهی صنوف فاقد پروانه می‌باشند.
ماده۸ ـ دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه، به ترتیب معادل پنجاه درصد (۵۰%)، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و صد درصد (۱۰۰%) نرخهای مالیات و یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به‌حساب درآمدهای عمومی کشور نزد خزانه‌داری واریز نمایند.
ماده۹ـ چنـانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دایم شوند، دستگاههای اعمال‌کننـده جرایم موظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند.
تبصره ـ مراجع صادرکننده پروانه باید تصویر پروانه‌های صادرشده را به دستگاههای اعمال‌کننده جرایم ارسال نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد