آخرین اطلاعیه ها
خانه / آموزشی و مقررات / ماده ۱۶۵ قانون مالیات مستقیم
چاپ این مطلب چاپ این مطلب

ماده ۱۶۵ قانون مالیات مستقیم

مادة ۱۶۵ ـ در مواردي که بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله‌، سيل‌، آتش‌سوزي ‌، بروز آفات و خشکسالي و طوفان و اتفاقات‌ غيرمترقبة ديگر به يک منطقة کشور يا به مؤدي يا مؤديان خاصي‌ خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداريها يا سازمان‌هاي بيمه و يا مؤسسات ‌عام‌المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مؤدي‌، در آن سال وسنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤديان که بيش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بين رفته است و قادر به پرداخت ‌بدهي‌هاي مالياتي خود نمي‌باشند با تصويب هيأت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها بخشوده يا تقسيط طولاني‌ نمايد.
آيين‌نامة اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه‌ و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ مؤديان مالياتي مناطق جنگ‌زدة غرب و جنوب‌ کشور که فهرست اين مناطق بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران اعلام مي‌گردد، از تسهيلات مالياتي‌ زير برخوردار خواهند شد:
الف ـ پنجاه درصد ماليات مؤديان مزبور بابت درآمد حاصل درنقاط مذکور از اول سال ۱۳۶۸ لغايت ۱۳۷۲ بخشوده مي‌گردد.
ب ـ به ازاي هر سال اشتغال در نقاط  فوق از تاريخ اجراي اين ‌اصلاحيه يک سوم بدهي مالياتي تا پايان سال ۱۳۶۷ آنها بابت‌ درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده مي‌شود.
ج ـ ماليات پرداخت شدة مؤديان موصوف بابت درآمدهاي ‌حاصل از تاريخ ۳۰/۶/۱۳۵۹ لغايت سال  ۱۳۶۷ در نقاط مذکور حداکثر معادل يک سوم آن در هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان ‌نقاط کسر خواهد شد.
د ـ در مواردي که مؤدي قادر به ادامة فعاليت در نقاط مذکور نباشد با ارائة دلايل مورد  قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي تمام‌ يا قسمتي از بدهي‌هاي موصوف مؤدي بخشوده خواهد شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد