آخرین اطلاعیه ها
خانه / پرسش های متداول

پرسش های متداول

شرایط دریافت پروانه کسب راتوضیح دهید؟

شرایط دریافت پروانه کسب راتوضیح دهید؟

براساس قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب در هر شهرستان به عهده اتحادیه های صنفی می باشد. هر فردی که بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هرگونه تعهد یا اجاره یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوط مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم نماید. اتحادیه موظف است درخواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر محصوص ثبت و رسید آن را به متقاضی تسلیم نماید.  اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات، نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام نماید. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب میگردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیراینصورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید.چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد میتواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امورصنفی ذیربط تسلیم دارد. مجمع امورصنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجراء به اتحادیه مربوطه اعلام کند. در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امورصنفی معترض باشند میتوانند ظرف مدت بیست روز از زمان تاریخ ابلاغ نظر مجمع، اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس نمایند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجراست. مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف مدت یک ماه پس از دریافت اعتراض نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم الاجراست.