آخرین اطلاعیه ها
خانه / کمیسیون ها

کمیسیون ها

اتحادیه‌های صنفی موظفند نسبت به تشکیل کمیسیون‌های ذیل و سایر کمیسیون‌های مصوب هیأت عالی نظارت بر اساس مفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند.
کمیسیون رسیدگی به شکایات.
کمیسیون حل اختلاف.
کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی.
کمیسیون فنی.
کمیسیون آموزش.
-تعداد اعضای کمیسیون‌های مذکور در اتحادیه‌هایی که تعداد اعضای آن‌ها کمتر از ۱۰۰۰ نفر باشد ۳ نفر و در اتحادیه‌هایی با بیش از ۱۰۰۰ نفر عضو ۵ نفر می‌باشد.
– اعضای کمیسیون‌های مزبور به پیشنهاد هیأت مدیره اتحادیه و تصویب اعضای هیأت رییسه مجمع امور صنفی ذیربط و با ابلاغ رییس اتحادیه از میان افراد دارای پروانه کسب معتبر و آگاه به مسایل صنفی انتخاب می‌شوند.
تبصره- هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه فقط می‌تواند عضو یکی از کمیسیون‌ها باشد
.