آخرین اطلاعیه ها
خانه / کمیسیون ها / کمیسیون رسیدگی به شکایات

کمیسیون رسیدگی به شکایات

کمیسیون رسیدگی به شکایات
خریداران و مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایت خود را در مورد تخلف‌های صنفی واحدهای صنفی به اتحادیه‌های ذیربط اعلام نمایند. اتحادیه‌های صنفی موظفند شکایات دریافتی را جهت رسیدگی به کمیسیون رسیدگی به شکایات ارجاع نمایند.
کمیسیون رسیدگی به شکایات موظف است ظرف مدت یک هفته شکایات دریافتی را رسیدگی نموده و نظر خود را به رییس اتحادیه جهت اقدامات قانونی اعلام نماید.
اتحادیه موظف است حـداکثـر ظـرف مدت ۳ روز شکایت دریافتـی و نظـر کمیسیون رسیدگی به شکایات را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نماید. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، پرونده را بر اساس ماده ۷۲ قانون نظام صنفی جهت رسیدگی به هیأت‌های بدوی ارسال نماید.
کمیسیون می‌تواند درموارد ضروری نظر مجمع را درخصوص شکایات واصله از طریق اتحادیه مربوطه استفسار نماید.
کمیسیون می‌تواند جهت احراز حقیقت امر و کشف واقع و صدور نظریه موجه و همچنین تشخیص و انطباق شکایت مطروحه با شرح وظایف خود و نهایتاً جلوگیری از تداخل در امور مراجع قضایی از وجود مشاور و متخصص مربوطه استفاده نماید.

اعضاء کمسیون:

۱-رئیس کمسیون رسیدگی به شکایات: آقای محمد رضا بناء کاریز بالا(آژانس ایران توس)

۲-نایب رئیس کمسیون: آقای رضا بوستانیان(آژانس امید شهرما)

۳-دبیر کمسیون: آقای حسین بلوکی(آژانس پژوهش)